“E-Lite”, hil, ygtybarlylyk we ulanylyş aňsatlygy üçin pudakda gowy tanalýan at.

E-Lite 2006-njy ýylda döredilen gününden başlap, lomaý satyjylaryň, potratçylaryň, kesgitleýjileriň we ahyrky ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ygtybarly, täsirli, ýokary hilli LED yşyklandyryş önümlerini öndürýär we üpjün edýär. senagat we açyk goşundylar.Önüm, döwlet edaralary, şäher häkimlikleri, önümçilik tarapyndan giňden ulanylýan LED beýik aýlag çyrasy we üç çydamly çyra, suw çyrasy, diwar çyrasy, köçe çyrasy, awtoulag duralgasynyň çyrasy, örtük çyrasy, sport çyrasy we ş.m. çenli üýtgeýär. zawodlar, logistika merkezleri, söwda merkezleri, deňiz porty we demir ýol terminallary we howlular, sport toplumy we ýangyç stansiýalary.Productshli önümler UL, ETL, DLC, TUV, Dekra ýaly ýokary derejeli synag laboratoriýalary we / ýa-da sertifikat öýleri tarapyndan kepillendirilýär ýa-da sanawda.Döwrebap önümçilik enjamlary we synag gurallary bilen önümçilik zawodymyz, Intertek tarapyndan ISO9001 we ISO14001 kepilnamasy bilen akkreditasiýa edildi.

Elektrik paýlaýjy we potratçy bazarlary barada çuňňur bilim almak we 200 ýyllyk toplanan tejribe bilen goldanmak arkaly “E-Lite” innowasiýa tehnologiýasyny amaly yşyklandyryş meýdan çözgütleri we hyzmatlara gönükdirilen öndürijilik bilen yzygiderli birleşdirmegi başardy.Müşderilere önümden başga-da bahasyna ýetip bolmajak düşünje we goldaw berýän ynamdar hyzmatdaş hökmünde tanalýandygymyza buýsanýarys.

“E-Lite” “Smart City” hünärmeni.“E-Lite” 2016-njy ýyldan başlap, dünýädäki şäherlere, jemagat hojalygyna we ýerli dolandyryş guramalaryna energiýa sarp edilişini we uglerod zyňyndylaryny azaltmaga kömek edýän akylly köçe yşyklandyryş çözgütleri bilen üpjün etmek üçin tehnologiýalarymyzy çäklendirýär.2020-nji ýyl, akylly yşyklandyryş ulgamy bilen bilelikde “E-Lite” -niň akylly şäher portfeline akylly polýus goşuldy, akylly şäher çözgütlerimiz has ýaşyl we has ygtybarly etraplara we has ygtybarly maglumatly şäherlere çalyşýan şäher häkimliklerini goldaýar.

Toparymyz

Toparymyz3
Toparymyz
Toparymyz1

Habaryňyzy goýuň: