Hekaýamyz

E-Lite, ýagtylygyň ilçisi

Adamzat tarapyndan döredilen ýagtylygy gadymy döwürlerden alyp bolar.Adamlar ýylylygy saklamak üçin odun burawladylar.Şol döwürde adamlar ýylylyk almak üçin odun ýakanlarynda tötänleýin ýagtylyk döredipdirler.Bu ýylylyk we ýagtylyk döwri.

XIX asyrda Edison adamzady gijäniň çäklerinden doly azat eden we adamzat dünýäsini ýagtylandyrýan elektrik lampasyny oýlap tapdy.Çyra lampa çykanda, köp ýylylyk energiýasyny hem çykarýar.Lightagtylyk we ýylylyk döwri diýip bileris.

21-nji asyrda LED-iň peýda bolmagy energiýa tygşytlaýjy yşyklandyryşda öwrülişik getirdi.LED lampalar hakyky ýagtylyk çeşmesidir, elektrik toguny ýagtylyga öwürmek gaty ýokary.Lightagtylyk çykanda, diňe az mukdarda ýylylyk çykarar, bu yşyklandyryjy lampalaryň energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýe bolar.Lightagtylyk döwri diýip atlandyryp bolar.

“E-Lite” ýagtylygyň ilçisi.2006-njy ýylda doktor Benni eee, doktor Jimmi Hu, professor Ken Li, doktor Genri Zhangangyň ýolbaşçylygyndaky in engineenerler we hünärmenler topary döredildi, LED yşyklandyryş gözleg we önümçilik tejribesinde 80 ýyldan gowrak tejribe toplandy, topar, miras galan HID beýik aýlag çyralarynyň ýerine Hytaýda ilkinji LED beýik aýlag çyrasyny taslady.Şondan bäri topar tarapyndan LED yşyk çyralary, LED köçe çyralary, senagat we açyk amaly programmalar üçin ähli görnüşli LED yşyklandyryjylar işlenip düzüldi.Topar ýagtylygyň çäginden has aňry geçdi, iň ösen simsiz IoT esasly akylly yşyklandyryş dolandyryş ulgamyny we akylly şäher üçin akylly polýuslary tasladylar.“E-Lite” “Efficient Light & Intelligence” döwründe öňdebaryjydyr.

15 ýyllyk doglan gününi bellän “E-Lite”, 100 milliondan gowrak ýurtda we sebitlerde 1 million birlik önümçilik kuwwaty bilen işleýän iň häzirki zaman önümçilik desgasy bolan müşderilere we müşderilere hyzmat edýändigi üçin buýsanýar.Konteýner ýükleri ýokary hilli, ýokary netijelilik, ýokary tehnologiýaly LED köçe çyralary, suw çyralary, ulalýan çyralar, beýik aýlag çyralary, sport çyrasy, diwar paket çyralary, meýdan çyralary we akylly yşyklandyryş ulgamy her gün zawoddan iberilýär.“E-Lite” -niň ähli yşyklandyryjy çyralary, TUV, UL, Dekra we ş.m. ýaly iň meşhur synag laboratoriýalary tarapyndan doly kepillendirilýär iň gowy synp yşyklandyryş önümleri we çözgütleri.

Habaryňyzy goýuň: