Habarlar

 • Gün köçesiniň ýagtylygy “Smart IoTs Controlling” bilen duşuşýar

  Gün köçesiniň ýagtylygy “Smart IoTs Controlling” bilen duşuşýar

  Gün köçe çyrasy, adaty AC LED köçe çyralary ýaly şäher köçeleriniň yşyklandyrylyşynyň möhüm bölegidir.Halanmagynyň we giňden ulanylmagynyň sebäbi, elektrik energiýasynyň gymmatly çeşmesini sarp etmegiň zerurlygy däl.Soňky ýyllarda şäherleşmegiň we ilatyň ösüşi sebäpli ...
  Koprak oka
 • “Smart City Lighting” - raýaty ýaşaýan şäherlerine birikdiriň.

  “Smart City Lighting” - raýaty ýaşaýan şäherlerine birikdiriň.

  Ispaniýanyň Barselona şäherinde geçirilen Global Smart City Expo (SCEWC) 2023-nji ýylyň 9-njy noýabrynda üstünlikli tamamlandy. Sergi dünýäde iň akylly şäher konferensiýasydyr.2011-nji ýylda işe başlaly bäri, global kompaniýalar, jemgyýetçilik guramalary, telekeçiler we ...
  Koprak oka
 • Geliň, has akylly we ýaşyl dünýä guralyň

  Geliň, has akylly we ýaşyl dünýä guralyň

  Uly ýygnagy gutlaýarys - “Smart City Expo World Congress 2023” 7-9-njy noýabrda Ispaniýanyň Barselona şäherinde geçiriler.Şübhesiz, bu geljegiň akylly şäherine adam garaýyşlarynyň gapma-garşylygy.Has tolgundyryjy zat, E-Lite, TALQ Konsorsiumynyň ýeke-täk hytaý agzasy hökmünde ...
  Koprak oka
 • Gün yşyklandyryşynyň ösüş meýilleri

  Gün yşyklandyryşynyň ösüş meýilleri

  Gün yşyklary günüň energiýasyny siňdirýär we garaňky düşenden soň ýagtylyk döredip biljek batareýada saklaýar.Elektrik öndürmek üçin ulanylýan gün panelleri, gün çyralary fotoelektrik tehnologiýasyny ulanýar.Olary yşyklandyryşdan başlap, ýapyk we açyk dürli maksatlar üçin ulanyp bolýar ...
  Koprak oka
 • Professional sport desgalarynyň sergisinde professional LED sport yşyklandyryjy

  Professional sport desgalarynyň sergisinde professional LED sport yşyklandyryjy

  Oktýabryň altyn güýzünde, bu hasyl möwsüminde, E-Lite ýarymgeçiriji kärhanasynyň topary, FSB sergisine gatnaşmak üçin Germaniýanyň Köln şäherine müňlerçe daglary we derýalary aýlanyp geçdi.FSB 2023-de jemgyýetçilik giňişligi, sport we dynç alyş üçin halkara söwda ýarmarkasy ...
  Koprak oka
 • Sport yşyklandyrylyşy üçin durnukly we täsirli çözgütler

  Sport yşyklandyrylyşy üçin durnukly we täsirli çözgütler

  Oktýabryň altyn güýzünde janlylyk we umytdan doly möwsüm.Bu wagt 2023-nji ýylyň 24-27-nji oktýabry aralygynda Germaniýanyň Köln merkezinde dünýäde öňdebaryjy dynç alyş we sport yşyklandyryş FSB sergisi ajaýyp ýagdaýda geçiriler. Sergi ... üçin platforma üpjün etmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • E-lite - Akylly gün yşyklandyryşyna üns beriň

  E-lite - Akylly gün yşyklandyryşyna üns beriň

  “E-Lite” ýylyň iň yssy dördünji çärýek bazaryna gireninde daşarky aragatnaşygyň ösmegine sebäp boldy, yzygiderli Çengduda fabrigimize hasabat bermek üçin belli ýerli habar beriş serişdeleri bar.Zawodda alyş-çalyş üçin daşary ýurtly müşderiler hem bar.Soňky ýyllarda “E-Lite” ...
  Koprak oka
 • Gün köçesiniň çyralaryny akylly şäher infrastrukturasyna birleşdirmegiň peýdalary

  Gün köçesiniň çyralaryny akylly şäher infrastrukturasyna birleşdirmegiň peýdalary

  “E-Lite Triton Solar Street Light” Şäherleriň ösmegi we giňelmegi bilen, uglerod zyňyndylaryny we energiýa sarp edilişini azaltmak bilen şäher ösüşini goldap biljek durnukly infrastruktura zerurlyk artýar.Soňky döwürde möhüm öňegidişlikleriň biri ...
  Koprak oka
 • Has ygtybarly we has akylly şäherler üçin Gün köçesiniň innowasion dizaýnlary

  Has ygtybarly we has akylly şäherler üçin Gün köçesiniň innowasion dizaýnlary

  Şäherler ösmegi we giňelmegi bilen, has ygtybarly we has akylly yşyklandyryş çözgütleriniň zerurlygy hem artýar.Soňky ýyllarda gün köçe çyralary ekologiýa taýdan arassa we tygşytly bolany üçin has meşhur boldy.Tehnologiýanyň ösmegi bilen gün köçe çyralary has täzelendi ...
  Koprak oka
 • Çengdu gury porty, daşary söwda kärhanalarynyň ösüşi üçin täze janlylygy höweslendirýär

  Çengdu gury porty, daşary söwda kärhanalarynyň ösüşi üçin täze janlylygy höweslendirýär

  Çengdu Hytaýyň günbataryndaky möhüm şäher hökmünde daşary söwdanyň ösmegine işjeň gatnaşýar we Çengdu Gury Port, daşary söwda eksport kanaly hökmünde daşary söwda kärhanalarynyň ösüşinde möhüm ähmiýete we artykmaçlyklara eýe.Materiklere ýakyn yşyklandyryş kompaniýasy hökmünde ...
  Koprak oka
 • Gibrid Gün köçesiniň yşyklandyrylyşy - Gazylyp alynýan ýangyçlary we uglerod aýak yzyny azaltmak

  Gibrid Gün köçesiniň yşyklandyrylyşy - Gazylyp alynýan ýangyçlary we uglerod aýak yzyny azaltmak

  Energiýa netijeliligi, energiýany sarp etmegi azaltmak bilen howanyň üýtgemegine garşy göreşýär.Arassa energiýa, ulanylýan energiýany dekarbonlaşdyrmak arkaly howanyň üýtgemegine garşy göreşýär.Soňky ýyllarda gaýtadan dikeldilýän energiýa, adamlar üçin gazylyp alynýan ýangyçlara garaşlylygyny azaltmak we awtoulaglaryny düşürmek üçin has meşhur wariant boldy ...
  Koprak oka
 • Gün köçesiniň yşyklarynyň geljegi - Dizaýn we tehnologiýada döreýän tendensiýalara syn

  Gün köçesiniň yşyklarynyň geljegi - Dizaýn we tehnologiýada döreýän tendensiýalara syn

  Dünýä täzelenip bilýän energiýa çeşmelerini kabul etmegini dowam etdirýärkä, netijeli we ygtybarly yşyklandyryş çözgütlerine isleg artdy.Gün köçe çyralary, energiýa çykdajylaryny azaltmak we uglerod aýak yzyny azaltmak isleýän häkimlikler, kärhanalar we jaý eýeleri üçin meşhur saýlawdyr.Soňky döwürde ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9

Habaryňyzy goýuň: