Habarlar

 • E-LITE-den STADIUM Yşyklandyryş çözgütleri

  E-LITE-den STADIUM Yşyklandyryş çözgütleri

  Açyk sport stadionlaryny yşyklandyrmak, türgenler we tomaşaçylar üçin oňyn tejribe döretmegiň möhüm bölegidir.Ol ýerde yşyklandyryş wariantlaryny hödürleýän köp sanly sport yşyklandyryş kompaniýalary bar bolsa, stadionyň yşyklandyrylyşynda iň täze täzelikleri gözleýän bolsaňyz, hyzmatdaş bolmaly ...
  Koprak oka
 • Sport yşyklandyryş-tennis korty Light-4

  Sport yşyklandyryş-tennis korty Light-4

  2023-01-05 2022 Wenesueladaky taslamalar Şu gün, tennis kluby ýa-da polýus oturtmak bilen açyk yşyklandyryş barada gysgaça maglumat bereris.Klublar we açyk meýdançalar, esasanam klublar we şahsy güýmenje meýdançalary üçin ýeňil polýuslar ulanylanda, klublar has ýokary l saklamaly bolýarlar ...
  Koprak oka
 • Maňa näçe sany ýokary aýlaw çyrasy gerek?

  Maňa näçe sany ýokary aýlaw çyrasy gerek?

  Highokarky potolokly ammaryňyz ýa-da zawodyňyz guruldy, indiki meýilnama simleri nädip dizaýn etmeli we yşyklary gurmaly.Hünärmen elektrikçi däl bolsaňyz, size bu şübhe dörär: Maňa näçe sany ýokary çyra çyrasy gerek?Ammary ýa-da zawody dogry yşyklandyrmak köp seresaplylygy talap edýär ...
  Koprak oka
 • taze yylyn bilen gutlayaryn

  taze yylyn bilen gutlayaryn

  Taze yylyn bilen gutlayaryn!Ro Christmasdestwo we Täze ýyl baýramçylygy ýene bir gezek ýakynlaşýar.“E-Lite” topary ýetip gelýän dynç alyş möwsümi üçin mähirli arzuwlarymyzy arzuw edýäris we size we maşgalaňyza Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýyl arzuw edýäris.Ro Christmasdestwo her gezek bellenilýär ...
  Koprak oka
 • Seýilgähler we dynç alyş ýerleri üçin iň gowy yşyklandyryş dizaýn maslahatlary

  Seýilgähler we dynç alyş ýerleri üçin iň gowy yşyklandyryş dizaýn maslahatlary

  Dynç alyş desgalary üçin yşyklar Parkurduň hemme künjegindäki seýilgähler, sport meýdançalary, uniwersitet şäherçeleri we dynç alyş meýdançalary gijelerine açyk meýdançalara howpsuz, sahy yşyklandyryş bermek meselesinde LED yşyklandyryş çözgütleriniň artykmaçlyklaryny başdan geçirdi.Netijesiz ýagtylygyň köne ýollary ...
  Koprak oka
 • Şäheriň alyp barýan köçe çyrasy bilen tanyşyň

  Şäheriň alyp barýan köçe çyrasy bilen tanyşyň

  Roadol yşyklandyryşy şäher yşyklandyryşynyň möhüm bölegidir.Adaty köçe lampalary 360 ° ýagtylyk çykarmak üçin ýokary basyşly natriý lampalary ulanýarlar.Lightagtylygyň ýitirilmegi, energiýanyň gaty köp sarp edilmegine sebäp bolýar.Häzirki wagtda global gurşaw ýaramazlaşýar we ýurtlar arassa energiýa tarap ugraýarlar....
  Koprak oka
 • Guş fermasy üçin adaty yşyklardan LED yşyklandyryşa geçmegiň wagty geldi

  Guş fermasy üçin adaty yşyklardan LED yşyklandyryşa geçmegiň wagty geldi

  Soňky on ýylda LED yşyklandyryşy guş yşyklandyryş dünýäsini çaltlyk bilen eýeledi.Şeýle-de bolsa, dünýädäki yşyklandyryş öýleriniň köpüsinde adaty yşyklandyryş henizem gurulýar.Adaty yşyklandyryşdan ýokary öndürijilikli LED yşyklandyryşa geçmek fa ...
  Koprak oka
 • “E-LITE” LED köçe çyrasy dizaýny we çözgüdi

  “E-LITE” LED köçe çyrasy dizaýny we çözgüdi

  2021-2022 LED köçe yşyk çyrasynyň hökümeti Roadol yşyklandyrylyşy diňe bir möhüm howpsuzlyk peýdalaryny getirmän, eýsem infrastruktura amallary üçin býudjetden ep-esli bölegini hem alýar.sosial ösüş bilen ýollary yşyklandyrmak köçe yşyklandyryşyna / kesiş ...
  Koprak oka
 • E-LITE / LED köçe yşyk çyrasy näme

  E-LITE / LED köçe yşyk çyrasy näme

  Köçe yşyklandyryşy üçin LED köçe we ýol çyrasy ulanylýar.“E-LITE” köçe çyrasy ýokary yşyklandyryşyň, birmeňzeşligiň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir, bu açyk köçe we ýol yşyklandyryşlary üçin amatly, awtoulag ýoly we asfalt esasanam motorly däl v ...
  Koprak oka
 • E-LITE ... sosnalar-4

  E-LITE ... sosnalar-4

  E-LITE, Filippinlerdäki dört esasy konwensiýa / eksponata goşulmak üçin DUBEON bilen hyzmatdaşlyk edýär.Şu ýyl Filippinlerde IIEE (Bikol), PSME, IIEE (NatCon) we SEIPI (PSECE) dört sany uly konwensiýa / sergi bolar.Dubeon Corporation, Filippinlerdäki ygtyýarly hyzmatdaşymyz ...
  Koprak oka
 • NYME ÜÇIN Daşarky yşyklandyryş her wagtdan has möhümdir

  NYME ÜÇIN Daşarky yşyklandyryş her wagtdan has möhümdir

  Amaly we göze ýakymly yşyklandyryş, açyk we dynç alyş meýdançalaryny meýilleşdireniňizde ýa-da üýtgedeniňizde iň köp ýaýran dizaýn aýratynlyklarynyň üstünde durýar.Has gowy yşyklandyryş baradaky bu çagyryş, has köp açyk meýdanda köp adamyň ulanýandygy sebäpli has köp işjeňlik görýänligi sebäpli köpeldi.G ...
  Koprak oka
 • E-LITE, Filippinlerdäki esasy konwensiýalara / eksponatlara goşulmak üçin DUBEON bilen hyzmatdaşlyk edýär

  E-LITE, Filippinlerdäki esasy konwensiýalara / eksponatlara goşulmak üçin DUBEON bilen hyzmatdaşlyk edýär

  Şu ýyl Filippinlerde, IIEE (Bikol), PSME, IIEE (NatCon) we SEIPI (PSECE) käbir möhüm konwensiýalar / sergiler bolar.Dubeon Corporation, Filippinlerdäki E-Lite önümlerini bu konwensiýalarda görkezmek üçin ygtyýarly hyzmatdaşymyzdyr.IIEE (NatCon) Sizi çagyrmaga hukukly ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6

Habaryňyzy goýuň: