HeliosTMToplumlaýyn Gün köçesiniň çyrasy
 • CE
 • Rohs

Elektrik energiýasyna bolan zerurlygy aradan aýyryp, “Elite Helios” gün energiýasy bilen işleýän LED köçe çyralaryny günüň göni görnüşi bilen islendik ýerde gurup bolýar.Howpsuzlyk yşyklary we beýleki şäher goşundylary üçin awtoulag ýollarynda, awtoulag ýollarynda, oba ýollarynda ýa-da goňşy köçelerde aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.

Çyra gurnalan “Lityum Ferro Fosphate” batareýasy, gün paneli we zarýad beriji enjam bilen “Helios” integrirlenen LED gün şöhlesi 4800Lm-den 6400Lm ýagtylyk çykarýar, bu adaty çyralar üçin 1-den 1-e çalyşmagy ýa-da ýok ýerleri ýagtylandyrmagy ideallaşdyrýar. elektrik toruna giriş.

Aýratynlyklary

Düşündiriş

Aýratynlyklary

Fotometrika

Garnituralar

Parametrler
LED çipler Philips Lumileds 3030
Gün paneli Monokristally kremniniň fotoelektrik panelleri
Reňk temperaturasy 5000K (2500-6500K goşmaça)
Burç burçy Görnüşi, Type görnüşi
IP & IK IP66 / IK09
Batareýa Lityum
Gün gözegçiligi EPEVER, uzakdaky güýç
Iş wagty Üç yzygiderli ýagyşly gün
Gündiz 10 sagat
Öçürmek / Dolandyryş PIR, 22 PM-den 7-e çenli 20% -e çenli garalýar
Housaşaýyş jaý materialy Alýumin garyndysy (Gary reňk)
Iş temperaturasy -30 ° C ~ 45 ° C / -22 ° F ~ 113 ° F.
Dag toplumlary görnüşi Gün PV üçin süýşüriji armatura / ýaý
Yşyklandyryş ýagdaýy 4 sagat-100%, 2 sagat-60%, 4 sagat-30%, 2 sagat-100%

Model

Kuwwat

Gün paneli

Batareýa

Netijelilik (IES)

Lumens

Ölçegi

Arassa agram

EL-HST-50

50W

60W / 18V

90AH / 12V

160lm / W.

4800lm

mm

kg / Ibs

EL-HST-60

60W

130W / 18V

120AH / 12V

160lm / W.

6400lm

mm

Kg / Ibs

EL-HST-70

70W

160W / 18V

150AH / 12V

160lm / W.

11200lm

mm

Kg / Ibs

Sorag-jogap

1-nji sorag: Gün köçeleriniň yşyklarynyň peýdasy näme?

Gün köçesiniň çyrasy durnuklylygyň, uzak ömrüň, ýönekeý gurnama, howpsuzlyk, ajaýyp öndürijilik we energiýa tygşytlamak ýaly artykmaçlyklara eýedir ..

2-nji sorag.Gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralary nähili işleýär?

Gün LED köçe çyralary fotowoltaik täsirine daýanýar, bu gün öýjüginiň gün şöhlesini ulanyp boljak elektrik energiýasyna öwürmegine, soňra bolsa yşyk çyralarynda işlemegine mümkinçilik berýär.

S3. Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümlerimize 5 ýyl kepillik hödürleýäris.

4-nji sorag.Gün panelleri köçe çyralarynyň aşagynda işleýärmi?

Esasy zatlar barada gürleşjek bolsak, gün yşyklandyryjy köçe çyralarynyň gün energiýasyny ulanmak arkaly işleýändigi äşgärdir, ýöne ol ýerde durmaýar.Bu köçe çyralary aslynda gündizine gün energiýasyny siňdirmek üçin jogapkär bolan fotowoltaik öýjüklere baglydyr.

5-nji sorag.Gün çyralary gije işleýärmi?

Gün çykanda, gün paneli gün şöhlesini alýar we elektrik energiýasyny öndürýär.Soňra energiýa derrew ulanylyp ýa-da batareýada saklanyp bilner.Gün çyralarynyň köpüsiniň maksady gijelerine elektrik üpjün etmek, şonuň üçin hökman batareýany öz içine alar ýa-da batareýa dakyp biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralary, günüň göni görnüşi bilen islendik ýere oturdylyp, elektrik energiýasynyň zerurlygyny aradan aýyryp biler.“E-Lite Helios LED” Gün köçe çyralary ýol ýollarynda, awtoulag ýollarynda, oba ýollarynda ýa-da howpsuzlyk yşyklary we beýleki şäher goşundylary üçin goňşy köçelerde oturdylyp bilner.Gurmak, adatça çalt, aňsat we köplenç gymmat elektrik kabeli çukurlary bilen deňeşdirilende has arzan.

  “Helios LED” gün köçe çyralary täsirli we ygtybarly we ýokary öndürijilikli “Philips Lumileds 3030” LED çipi bilen örän ýagty çyra öndürip biler.160 gowşurylan LPW bilen, bu gün ýol çyralary aşaky we töweregindäki zatlary görüp biljekdigiňizi üpjün etmek üçin 6400 lýuma çenli ýagtylyk öndürip biler.

  Lightagtylygyň ýokarky tarapynda ýerleşýän monokristally kremniý paneli bilen, suw geçirmeýän we poslama garşylyk dizaýny bar, mümkin boldugyça köp ýylylyk ýygnamagyny üpjün etmek üçin paneldäki ýylylyk ýaýramagyny güýçlendirip biler.

  Gün paneli, yşyklandyryş gurallary we zarýad berilýän batareýa gün köçesiniň çyrasyny emele getirýän esasy böleklerdir.“E-Lite” integrirlenen “Helios” LED gün köçe çyralary ykjam dizaýny sebäpli zerur bölekleriň hemmesini öz içine alýan ykjam dizaýny sebäpli gowy satylýar.Her ýagtylyk, 90AH / 12V (30W) ýa-da 120AH / 12V (40W) litiý batareýalary bilen gelýär, olar güneşli günlerde ýagtylygyň gowy işlemegi üçin zerur güýji üpjün edýär, hatda ýok günlerde dogry yşyklandyryş berýär. gün şöhlesi.

  Senagat yşyklandyrylyşy ýa-da ýol yşyklandyrylyşy barada aýdylanda gurmak we tehniki hyzmat etmek aýratyn möhümdir.Daşarky simler birmeňzeş gün köçe çyrasyndan aýrylýandygy sebäpli, heläkçilik töwekgelçiliginiň öňüni alýar we adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende has az hyzmat edilýär.Gurmak aňsat we sütüne ýa-da diwara gurnalyp bilner.Againene-de, “Helios LED” gün köçe çyrasynyň uzak ömri, enjamlaryň ýygy-ýygydan üýtgedilmelidigini aňladýar, bu bolsa düýbüňizi tygşytlamagy aňladýar.

  “Helios LED” gün köçe çyrasy üçin, dürli amaly talaplaryňyzy ýerine ýetirmek üçin hereket datçikleri, sagat taýmerleri, Bluetooth / akylly telefon birikmesi we el bilen ýa-da uzakdan öçürmek / öçürmek ýaly aýratyn aýratynlyklar goşulyp bilner.

  ★ Effokary netijeliligi: 160lm / W.

  ★ Hemme dizaýn

  Road Toruň daşynda yşyklandyryş elektrik tölegini mugt etdi.

  Convention Adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende has az hyzmat etmegi talap ediň.

  City Şäheriň elektrik togy üçin heläkçilik töwekgelçiligi azaldylýar

  Sun Gün panellerinden öndürilýän elektrik hapa däl.

  ★ Energiýa çykdajylary tygşytlanyp bilner.

  ★ Gurmak saýlawy - islendik ýere guruň

  Investment Maýa goýumlaryndan has gowy girdeji

  66 IP66: Suw we tozan subutnamasy.

  ★ Bäş ýyl kepillik

  Çalyşma salgylanmasy Energiýany tygşytlamak deňeşdirmesi
  30W HELIOS köçe çyrasy 100 Watt metal Halid ýa-da HPS 100% tygşytlamak
  40W HELIOS köçe çyrasy 100 Watt metal Halid ýa-da HPS 100% tygşytlamak
  Surat Haryt belgilemesi
  Ykdysady Ykdysady

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy goýuň: