Seýilgähler we dynç alyş ýerleri üçin iň gowy yşyklandyryş dizaýn maslahatlary

Seýilgähler we dynç alyş ýerleri üçin iň gowy yşyklandyryş dizaýn maslahatlary

Dynç alyş desgalary üçin yşyklar
Acrossurduň hemme künjegindäki seýilgähler, sport meýdançalary, uniwersitet şäherçeleri we dynç alyş meýdançalary gije açyk meýdançalara howpsuz, sahy yşyklandyryş bermek meselesinde LED yşyklandyryş çözgütleriniň artykmaçlyklaryny başdan geçirdi.Netijeli däl yşyklandyryş usullarynyň köne usullary has gowy netijeleri gazanmagyň has gowy we has amatly usullaryna ýol açýar.
Köpler iň gowy netijeler üçin iň ýokary derejeli “E-Lite” çyraçylary bilen gidýärler.

Seýilgähler we dynç alyş ýerleri üçin iň oňat yşyklandyryş dizaýn maslahatlary1

“E-Lite New EdgeTM” suw joşmasy we sport çyrasy

LED yşyklandyryşyň peýdalary


Howpsuzlyk

Ilki bilen howpsuzlyk faktory bolar.LED yşyklandyryşyň güýji, howa şertlerinde ygtybarlylygy we çydamlylygy bilen birlikde howpsuzlygy we howpsuzlygy ileri tutýan jemgyýetler üçin iň gowy saýlamaga öwürýär.
Haçan-da bir sebit giň gerimde elektrik togunyň kesilmegini başdan geçirende, LED yşyklandyryş bilen çydar ýaly ýylylyk döwri bolmaz.Çyralar derrew ýakylýar.

Daş görnüşi


Estetiki taýdan LED yşyklar adaty açyk yşyklandyryş sazlamalaryndan has gowy ýerine ýetirýär, sebäbi iň az ýagtylygyň dökülmegi ýa-da asmanyň ýalpyldawuklygy.Bu olary seýilgähi yşyklandyrmak üçin ajaýyp edýär.Mundan başga-da, ýeňil massiwiň bir böleginiň bizar ediji ýalpyldawuk ýa-da duýdansyz öçmegi ýok.Seýilgähi yşyklandyrmak ýakymly we peýdaly bolanda, açyk jemgyýetçilik çärelerine has gowy gatnaşýandygyny aňladýar, bu bolsa öz gezeginde ýerli ykdysadyýete täsir edip biler.
Seýilgähler we dynç alyş ýerleri üçin iň oňat yşyklandyryş dizaýn maslahatlary2

Energiýa we çykdajylary tygşytlamak
LED çyralary bilen energiýa we çykdajylary tygşytlamakda iki zady göz öňünde tutmaly.Birinjisi, ýagtylygyň çykarylyşy taýdan hiç hili gurban bermezden, adaty açyk yşyklandyryş çärelerinden has az güýç sarp edýärler.Mundan başga-da, açyk yşyklandyryjy yşyklandyryş üçin komponentler köne stil yşyklandyryş enjamlaryna garanyňda has çydamly we uzak dowam edýär.Az çalyşmak we yzygiderli hyzmat etmek bilen baglanyşykly zähmet nukdaýnazaryndan tygşytlamak bar.
Beýleki möhüm pikir, “E-Lite” çyraçylarynyň çeýeligini öz içine alýar.Dürli açyk howada dürli yşyklandyryş talaplary bolar.Tutuş sport merkezini ýakjak bolýan wagtlaryňyz we diňe bir sport meýdançasy we töweregindäki ýörelgeler boljak wagtlar bolar.Doly awtoulag duralgalary we az awtoulag duralgasy bolan has aýratyn wakalar bolar.Islendik ýagdaýda, LED yşyklandyryşyňyzy islendik ýagdaýa laýyklaşdyryp bilersiňiz.Daşky ýerleriňiziň ulanylmadyk böleklerini yşyklandyryp, pul sowup bilmersiňiz.
Dizaýn elementi hökmünde yşyklandyryş
Hil taýdan yşyklandyryş çözgütleriniň giňden ýaýramagyndan ozal köp jemgyýetçilik ýerleri yşyklandyryşa gaty gödek çemeleşýärdi.Bir meýdany ýakan bolsa, köplenç ýeterlikdi.
Indi, LED yşyklandyryş dolandyryşlarynyň çeýeligi, ýeňil öndürilmegi we gurnamagyň aňsatlygy bilen yşyklandyryşyň köne çäklendirmeleri indi ulanylmaýar.Şäher dizaýnerleri, seýilgähler we dynç alyş bölümleri, arhitektorlar we abadanlaşdyryjylar indi yşyklandyryşyň ýerleşdirilmegi we ýerleşişi gije açyk meýdanyň gözelligini artdyryp biljekdigi barada has köp pikirlenip biler, şeýlelik bilen has köp myhmanlary özüne çeker we jemgyýetiň has çuňňur gatnaşygyny döreder.
Lightagtylygyňyzy aýratyn zerurlyklara laýyklaşdyryň
Köçeleriň hemmesi birmeňzeş däl.Awtoulag duralgalarynyň, seýilgähleriň, gezelenç ýollarynyň, suw gözel ýerleriniň ýa-da açyk howanyň hemmesi birmeňzeş däl.Näme üçin ýokardakylaryň hemmesi üçin birmeňzeş yşyklandyryş çemeleşmesini ulanmaly?
Yşyklandyryşyňyzy meýilleşdireniňizde, girelgeler we çykyşlar, awtoulag duralgalary, esasy ýörelgeler, oturgyçlar we garaňkydan soň pyýada işjeňligi ýokary bolan beýleki sebitler bilen başlap bilersiňiz.Şol ýerden öz belligiňize, sport ýa-da işjeň ýerleriňize, ýeňilliklere, goşmaça ýörelgelere, köpçüligiň gyzyklanýan we ulanýan beýleki ýerlerine, abadanlaşdyryş, suw aýratynlyklary we ş.m. giňeldip bilersiňiz.
Adatça gijelerine ulanylmaýan yşyklandyryş meýdançalaryny tölemek bilen özüňizi kän alada etmegiň zerurlygy bolmaz, sebäbi olar ýerliksiz ýa-da howply bolar.
Acementerleşiş, çalt dolandyrylyp bilner, açyk meýdanyň ýolbaşçylaryna yşyklandyryşy isleýşi ýaly almaga we yşyklandyryjylaryndan has köp peýdalanmaga mümkinçilik berer.Ulanylyşy möhüm bellik bilen utgaşdyryp bilerler we käbir köçelere görünmek üçin ýerleşdirmek has köp adamy çekmek mümkinçiligini aňladýar.
“E-Lite” çyraçylary bilen belli bir meýdança ýa-da ýeri üçin zerur bolan yşyklandyryş konfigurasiýasyny aňsatlyk bilen dizaýn edip we gurup bilersiňiz, olary islendik ýagdaýa görä çalt düzedip bolýar.
Jemgyýetiňiz üçin has gowy yşyklandyryş
Bu günler açyk howada lezzet almak we dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen ýatlamalar gurmak azatlygy öňküsinden has möhümdir.Şol sebäpli açyk giňişliklere gowulaşmak islegi artýar.
Has köp yşyklandyryş çözgütleri üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Le Yanan
“E-Lite” ýarymgeçiriji ş.
Jübi we WhatsApp: +86 18382418261
Email: sales17@elitesemicon.com
Web: www.elitesemicon.com


Iş wagty: 17-2022-nji dekabry

Habaryňyzy goýuň: