Şäheriň alyp barýan köçe çyrasy bilen tanyşyň

2
Roadol yşyklandyryşy şäher yşyklandyryşynyň möhüm bölegidir.Adaty köçe lampalary 360 ° ýagtylyk çykarmak üçin ýokary basyşly natriý lampalary ulanýarlar.Lightagtylygyň ýitirilmegi, energiýanyň gaty köp sarp edilmegine sebäp bolýar.Häzirki wagtda global gurşaw ýaramazlaşýar we ýurtlar arassa energiýa tarap ugraýarlar.Şonuň üçin ýokary netijelilik, energiýa tygşytlaýjy, uzak ömür, ýokary reňk görkeziji indeks we ekologiýa taýdan arassa köçe çyralarynyň täze görnüşleriniň ösdürilmegi şäher yşyklarynyň energiýa tygşytlanyşynda möhüm ähmiýete eýe.
Aşakda birnäçe maglumat toplumy arkaly adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende köçe çyralarynyň artykmaçlyklaryny düşündirip bileris.
LED köçe çyrasyny we adaty köçe çyrasyny deňeşdirmek:

Bir ýyllap 70W köçe çyrasyny ulanmak arkaly emele gelen elektrik energiýasy, 250W adaty ýokary basyşly natriý çyra köçe çyrasyny bir ýyllap ulanmak arkaly öndürilýän elektrik energiýasynyň diňe 20% -ini düzýän bolsa, elektrik energiýasy gaty tygşytlanýar.
Salgy çykdajylaryny deňeşdirmek
Öňe sürülýän köçe çyrasynyň güýji adaty ýokary basyşly natriý lampa köçe çyrasynyň 1/4 bölegidir we mis kabelini goýmak üçin zerur kesiş meýdany adaty köçe çyrasynyň 1/3 bölegini talap edýär, bu bolsa köp zady tygşytlaýar. çykdajylary goýmak.
Yşyklandyryş deňeşdirmesi
Gurluşy 70W ulanmak köçe çyrasyulanylýan güýji ep-esli azaldyp, 250W ýokary basyşly natriý çyrasynyň yşyklandyrylyşyna ýetip biler.
Temperatura deňeşdirmesini ulanyň
Ordinaryönekeý köçe çyralary bilen deňeşdirilende, ulanylanda köçe çyralarynyň emele getirýän temperaturasy pes we üznüksiz ulanmak ýokary temperatura bermez, gara ýa-da ýanmaz.

Howpsuzlyk öndürijiligini deňeşdirmek
Led köçe çyralary howpsuz pes woltly önümler bolup, potensial howpy ep-esli azaldýar.
Daşky gurşawyň öndürijiligini deňeşdirmek

Adaty köçe çyralarynda zyýanly metallar, spektrde zyýanly şöhleler bar.Munuň tersine, köçe çyrasynyň arassa spektri, infragyzyl we ultramelewşe şöhleleri ýok, radiasiýa ýok, ýagtylygyň hapalanmagy we zyýanly metallar ýok.Linza aýna örtük bilen goralýar, ultramelewşe garşy we arassalamak aňsat.
Hyzmat möhletini we hilini deňeşdirmek

Adaty köçe çyrasynyň ortaça ömri 12,000 sagat;Köçe çyrasynyň ortaça ömri 50,000 sagat, hyzmat möhleti bolsa 6 ýyla çenli.Mundan başga-da, ýolbaşçylyk edilýän köçe çyralary gaty suw geçirmeýän, şoka çydamly we şoka çydamly, durnukly hilli we kepillik möhletinde tehniki hyzmat etmeýän önümlerdir.
Aboveokardaky nokatlardan, köçe çyrasynyň diňe bir has giň yşyklandyryş diapazonyna we yşyklandyryş netijeliliginiň ýokarlanandygyny görmek kyn däl;şeýle hem ýönekeý gurluşy, ajaýyp ýylylyk ýaýramagy we uzak ömri bar.Lightagtylyk çeşmesi hökmünde ýokary basyşly natriý çyralary we metal halid lampalary bilen adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende, energiýa tygşytlamagyň, daşky gurşawy goramagyň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.Roadsollar, köçeler, tuneli yşyklandyrmak we beýleki açyk köpçülik ýerleri üçin ulanylyp bilner.
E-Lite “Phantom” seriýaly LED köçe çyrasydünýäde iň köp ýaýran açyk çyralaryň biri bolan kobra kellesine meňzeýär we biz muny adaty köçe çyrasynyň ýerine çalyşmak üçin ýerden gurduk.Iň ýokary energiýa tygşytlamak üçin ýokary netijelilik çiplerini (Lumileds 3030) ulanýan LED köçe çyrasynyň bu täze görnüşi.Köçede, awtoulag duralgalarynda ýa-da seýilgählerde gaty gowy görünýär. Bu ETL, DLC sanawynda, DOT tassyklandy.
3
Roadol yşyklandyryşy şäher yşyklandyryşynyň möhüm bölegidir.Adaty köçe lampalary 360 ° ýagtylyk çykarmak üçin ýokary basyşly natriý lampalary ulanýarlar.Lightagtylygyň ýitirilmegi, energiýanyň gaty köp sarp edilmegine sebäp bolýar.Häzirki wagtda global gurşaw ýaramazlaşýar we ýurtlar arassa energiýa tarap ugraýarlar.Şonuň üçin ýokary netijelilik, energiýa tygşytlaýjy, uzak ömür, ýokary reňk görkeziji indeks we ekologiýa taýdan arassa köçe çyralarynyň täze görnüşleriniň ösdürilmegi şäher yşyklarynyň energiýa tygşytlanyşynda möhüm ähmiýete eýe.
Aşakda birnäçe maglumat toplumy arkaly adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende köçe çyralarynyň artykmaçlyklaryny düşündirip bileris.
LED köçe çyrasyny we adaty köçe çyrasyny deňeşdirmek:
Bir ýyllap 70W köçe çyrasyny ulanmak arkaly emele gelen elektrik energiýasy, 250W adaty ýokary basyşly natriý çyra köçe çyrasyny bir ýyllap ulanmak arkaly öndürilýän elektrik energiýasynyň diňe 20% -ini düzýän bolsa, elektrik energiýasy gaty tygşytlanýar.
Salgy çykdajylaryny deňeşdirmek
Öňe sürülýän köçe çyrasynyň güýji adaty ýokary basyşly natriý lampa köçe çyrasynyň 1/4 bölegidir we mis kabelini goýmak üçin zerur kesiş meýdany adaty köçe çyrasynyň 1/3 bölegini talap edýär, bu bolsa köp zady tygşytlaýar. çykdajylary goýmak.

Yşyklandyryş deňeşdirmesi
Gurluşy 70W ulanmak köçe çyrasyulanylýan güýji ep-esli azaldyp, 250W ýokary basyşly natriý çyrasynyň yşyklandyrylyşyna ýetip biler.
Temperatura deňeşdirmesini ulanyň
Ordinaryönekeý köçe çyralary bilen deňeşdirilende, ulanylanda köçe çyralarynyň emele getirýän temperaturasy pes we üznüksiz ulanmak ýokary temperatura bermez, gara ýa-da ýanmaz.

Howpsuzlyk öndürijiligini deňeşdirmek
Led köçe çyralary howpsuz pes woltly önümler bolup, potensial howpy ep-esli azaldýar.
Daşky gurşawyň öndürijiligini deňeşdirmek

Adaty köçe çyralarynda zyýanly metallar, spektrde zyýanly şöhleler bar.Munuň tersine, köçe çyrasynyň arassa spektri, infragyzyl we ultramelewşe şöhleleri ýok, radiasiýa ýok, ýagtylygyň hapalanmagy we zyýanly metallar ýok.Linza aýna örtük bilen goralýar, ultramelewşe garşy we arassalamak aňsat.
Hyzmat möhletini we hilini deňeşdirmek

Adaty köçe çyrasynyň ortaça ömri 12,000 sagat;Köçe çyrasynyň ortaça ömri 50,000 sagat, hyzmat möhleti bolsa 6 ýyla çenli.Mundan başga-da, ýolbaşçylyk edilýän köçe çyralary gaty suw geçirmeýän, şoka çydamly we şoka çydamly, durnukly hilli we kepillik möhletinde tehniki hyzmat etmeýän önümlerdir.
Aboveokardaky nokatlardan, köçe çyrasynyň diňe bir has giň yşyklandyryş diapazonyna we yşyklandyryş netijeliliginiň ýokarlanandygyny görmek kyn däl;şeýle hem ýönekeý gurluşy, ajaýyp ýylylyk ýaýramagy we uzak ömri bar.Lightagtylyk çeşmesi hökmünde ýokary basyşly natriý çyralary we metal halid lampalary bilen adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende, energiýa tygşytlamagyň, daşky gurşawy goramagyň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.Roadsollar, köçeler, tuneli yşyklandyrmak we beýleki açyk köpçülik ýerleri üçin ulanylyp bilner.
E-Lite “Phantom” seriýaly LED köçe çyrasydünýäde iň köp ýaýran açyk çyralaryň biri bolan kobra kellesine meňzeýär we biz muny adaty köçe çyrasynyň ýerine çalyşmak üçin ýerden gurduk.Iň ýokary energiýa tygşytlamak üçin ýokary netijelilik çiplerini (Lumileds 3030) ulanýan LED köçe çyrasynyň bu täze görnüşi.Köçede, awtoulag duralgalarynda ýa-da seýilgählerde gaty gowy görünýär. Bu ETL, DLC sanawynda, DOT tassyklandy.
4
“E-Lite” nyşan seriýasy Köçe ýeňil tölegsiz giriş
 
E-LiteAria Series LED köçe çyrasyt, ýagtylyk çeşmesi hökmünde ýagtylyk çykýan diodlary (LED) ulanýan, yşyklandyryjy we armaturany bir bölegi birleşdirýän toplumlaýyn ýagtylykdyr. E-Lite Aria ýol çyrasy diňe bir LED kepillendirmek bilen çäklenmän, ýylylyk ýaýramagynyň çägini giňeltdi. ýagty täsir, ýöne ulanyş möhletini 100,000 sagatdan gowrak uzaldýar.
5
E-Lite Aria LED köçe çyrasy-Slim, Kobra baş dizaýny
15 ýyldan gowrak önümçilik we satuw tejribesi bolan öndüriji hökmünde E-Lite elmydama müşderilere iň amatly gurallar ýa-da yşyklandyryş çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Hyzmat gerek bolsa, arkaýyn boluňbilen habarlaşyň!
Joli
“E-Lite” ýarymgeçiriji ş.
Öýjük / WhatApp: 00 8618280355046
E-M: sales16@elitesemicon.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jolie-z-963114106/


Iş wagty: Dekabr-03-2022

Habaryňyzy goýuň: