Guş fermasy üçin adaty yşyklardan LED yşyklandyryşa geçmegiň wagty geldi

xrhfd (1)

Soňky on ýylda LED yşyklandyryşy guş yşyklandyryş dünýäsini çaltlyk bilen eýeledi.Şeýle-de bolsa, dünýädäki yşyklandyryş öýleriniň köpüsinde adaty yşyklandyryş henizem gurulýar.Adaty yşyklandyryşdan ýokary öndürijilikli LED yşyklandyryşa geçmek, ferma netijelerini we başgalary gowulandyrýar.

1. Has ýokary energiýa netijeliligi

Bu, lýumenlerde belli bir mukdarda ýagtylyk çykarmak üçin ulanylýan Wattdaky energiýanyň mukdarydyr.Plyönekeý söz bilen aýdanyňda: energiýa netijeliligi näçe ýokary bolsa, şonça-da az elektrik gerek.E-Lite LED yşyklandyryşynyň energiýa netijeliligi, adaty floresan 80lm / w bilen deňeşdirilende 150lm / w-dan ýokary.Tapawut 87,5%.LED yşyklandyryş galyndylary we şol bir mukdarda ýagtylyk (lm) öndürmek üçin has az energiýa (W) ulanýar.LED yşyklandyryşyň has ýokary energiýa netijeliligi, energiýa sarp edilişi we şonuň üçin energiýa çykdajylary ep-esli azalýar.Bu ýokary täsirli LED yşyklandyryşyny şu ýerden tapyň:

xrhfd (2)

2. Uzak ömür

Bu, çyranyň belli bir mukdarda ýagtylyga (30%) ýetmänkä yşyklandyrylyp bilinjek sagat sanyny aňladýar.Çyranyň ömri adatça garaşylýan ortaça ömrüň dowamynda birnäçe sagatda aňladylýar.

LEDene-de LED yşyklandyryş floresan yşyklandyryşy urýar.E-Lite LED yşyklandyryşymyzyň ortaça ömri 100,000 sagat, ýöne floresan yşyklandyryşyň ortaça ömri 15,000 sagat.Bu, bir E-Lite LED armaturasynyň ömründe floresan lampalary dört gezek çalyşmalydygyny aňladýar.Netijede,

The Çalyşmak üçin ýyllar boýy täze lampalar gerek.Bu satyn alyş çykdajylaryny azaldar.

The Çyralary çalyşmak üçin az iş wagty we çalyşmak çykdajylary zerurdyr.

Repl Çalyşmak sebäpli iş wagty has pes, bu guşlaryň abadançylygyna we çykyşlaryna oňyn täsir edýär.

E-Lite “Duro LED bug bugy berk”, guş jaýlary üçin iň oňat saýlama ammiak poslama subutnamadyr.

xrhfd (3)

3. Iň amatly ýagty howa

Yşyklandyryş, guşlara özbaşdak täsir edýän birnäçe tarapy bar.Umuman alanyňda, olar ýagty howany emele getirýärler we ýagtylyk spektri, açyk reňk we temperatura, ýagtylygyň ýalpyldawuklygy we ş.m. ýaly taraplary öz içine alýar.Iň amatly ýagty howada ýagtylygyň dürli taraplary guşlaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.E-Lite Auora LED UFO beýik aýlagy, açyk reňkini (temperaturasyny) öýdäki guşlaryň isleglerine görä sazlap bolýar.Günüň dogmagyny we gün ýaşmagyny simulirlemek üçin 0-10V garalama funksiýasy.Şeýlelik bilen, guşlaryň görüşi, özüni alyp barşy, abadançylygy we çykyşlary köp tarapdan gowulaşýar.Netije: has bagtly, sagdyn haýwanlar we has gowy ferma netijeleri.

xrhfd (4)

 

Heidi Wang

“E-Lite” ýarymgeçiriji ş.

Jübi we WhatsApp: +86 15928567967

Email: sales12@elitesemicon.com

Web:www.elitesemicon.com


Iş wagty: Noýabr-22-2022

Habaryňyzy goýuň: